Chinese Medicine Traveller

Bridging the World of Ancient Healing

$0.00 0 items

Done is Better than Perfect!

比 完 美 更 重 要 的 是 完 成。

 

Bǐ wánměi gèng zhòngyào de shì wánchéng.

 

 

Break down:

 

  • 比    Bǐ …更gèng  = Better… than
  • 完美   wánměi  = Perfect
  • 重要   zhòngyào  = Important
  • 的   de  = (grammatical partical)
  • 是   shì  =  is
  • 完成  wánchéng  =  done.